Договір оферти

Дана пропозиція є публічною офертою (надалі «Договір») web-сайту marketplace.autorpad.com (надалі «Виконавець») і адресована будь-якій особі, зацікавленій в отриманні послуг, що надаються Виконавцем.

Безумовним прийняттям (акцептом) умов цього Договору є подання заявки на підключення на веб-сайті marketplace.autorpad.com. Акцепт цього Договору на інших умовах, відмінних від тих, що зазначені в цьому Договорі, або акцепт за умови, не допускається.

Особа, яка подала заявку на web-сайті marketplace.autorpad.com іменується надалі «Користувач», а Виконавець та Користувач спільно називаються «Сторони».

1. Терміни та поняття

1.1. Наведени нижче поняття та терміни, зазначені в цьому пункті, використвуються в тексті цього Договору в наступному значенні:

1.1.1. Web-сайт – сукупність електроних документів (файлів) приватної особи або організації у комп’ютерної мережі, об’єднанних під однією адресою (доменним ім’ям або IP-адресою);

1.1.2. Сервіс – сукупність програмних кодів web-сайта marketplace.autorpad.com, а також інших програмних засобів, призначених для здійснення автоматизації.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець надає Користувачеві послуги доступу до Сервісу, а Користувач приймає та оплачує надані послуги на умовах цоьго Договору.

2.2. Конкретний перелік послуг, які надає Виконавець з використанням Сервісу, визначається тарифним планом обраним Користувачем.

3. Порядок надання та приймання послуг

3.1. Вионавцем надаються послуги у форматі «ЯК Є». Технічні перебої та тимчасові призупинення надання послуг (в т.ч. пов’язані з проведенням технологічних та профілатичних робіт на Сервісі) не є підставою для пред’явлення Виконавцю будь-лібо моральних, матеріальних, майнових або інших претензій, а також запиту на повернення материальних засобів.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість послуг з використанням Сервису визначається тарифним планом обраним Користувачем та опублікованому на web-сайті marketplace.autorpad.com.

4.2. Виконавець має право будь-коли міняти ціну послуг шляхом опублікування нових цін на web-сайті marketplace.autorpad.com.

4.3. У разі розірвання Договору залишки коштів Користувача не повертаються.

5. Права Користувача

5.1. Лицо, подавшее заявку на подключение к Сервису, подтверждает свою дееспособность по законодательству страны своей резиденции. Все последствия неисполнения данного условия возлагаются на самого Пользователя.

5.2. Користувач зобов’язується не вдаватися до дій, спрямованих на порушення роботи Сервісу.

5.3. Користувач зобов’язується не використовувати Сервіс для продажу (розповсюдження) товарів (виконання робіт, надання послуг, розповсюдження інформації та інших дій), якщо такі дії суперечать законодавству України та (або) країни резиденції Користувача.

5.4. Користувач визнає, що Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, які будь-яким чином стосуються використання або неможливості використання Сервісу.

6. Права Виконавця

6.1. Виконавець має право надавати послуги Користувачам на умовах цього договору.

6.2. Виконавець має право відмовити будь-якому Користувачеві у наданні Послуги:

6.2.1. Якщо дії Користувача порушують цей договір;

6.2.2. Якщо виникли технічні несправності у Виконавця;

6.2.3. На власний розсуд без пояснення причин.

7. Термін дії договору, порядок зміни та розірвання

7.1. Договір набирає чинності з дня його акцепту Користувачем та діє до виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

7.2. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд та без попереднього погодження з Користувачем вносити зміни до цього Договіру. Зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування на web-сайте marketplace.autorpad.com.

7.3. Використання послуг, передбачених цим Договором, після будь-яких змін цього Договору означає беззастережну згоду з такими змінами та (або) доповненнями.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо вони стали наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору.

8.2. Під обставинами непереборної сили розуміються військові дії будь-якого характеру, блокади, страйки; пожежі, повені, землетруси, цунамі та інші стихійні лиха; дії органів державної влади та інші аналогічні фактори здатні вплинути на виконання сторонами зобов’язань за цим Договором.

9. Інші умови

9.1. Взаємини сторін, які не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

9.2. У разі виникнення спорів щодо умов цього Договору Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

9.3. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів вони підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до законодавства України.

9.4. У випадку, якщо одне або більше положень цього Договору є з будь-якої причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, і Договір повинен тлумачитися таким чином, якби він не містив такого недійсного положення.

10. Технічна та інформаційна підтримка

10.1 Виконавець надає безкоштовну технічну та інформаційну підтримку всім Користувачам. Користувач може надіслати свій запит через електронну пошту на web-сайті marketplace.autorpad.com на стрінці «Контакти».

11. Реквизити Виконавця

Електрона адреса: info@autorpad.com

Кошик
Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід роботи на нашому веб-сайті. Переглядаючи цей веб-сайт, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Start typing to see products you are looking for.